Καταστατικό

Καταστατικό του Σωματείου μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία:

«ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΑΤΤΩ»


Άρθρο 1ο: Ίδρυση – Έδρα-διάρκεια

Με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΑΤΤΩ» ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού και χαρακτήρα από ενεργούς πολίτες  όλης της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα, στη διεύθυνση Στουρνάρη αρ. 63 (1ος όροφος) Τ.Κ. 104 32  και  τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΤΤΩ».

Το Σωματείο διέπεται για τη σύσταση και λειτουργία του από τις διατάξεις των άρθρων 61-107 του Αστικού Κώδικα και η διάρκεια του ορίζεται σε δέκα (10) έτη που αρχίζουν από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Σωματείου, αυτό δεν λύεται αυτοδικαίως, αλλά μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του Σωματείου μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα δημοσιευθεί.

Άρθρο 2ο: Σκοποί του Σωματείου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:

Η υπεράσπιση και διεύρυνση της Δημοκρατίας και των Αξιών του δημοκρατικού πολιτεύματος, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δίκαιης ανάπτυξης προς όφελος του Λαού, καθώς και η υπεράσπιση των αρχών του δημοκρατικού πατριωτισμού.

Η συμβολή στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η προώθηση των Αρχών της ισότητας μεταξύ των πολιτών.

Η συμβολή μέσω μελετών και παρεμβάσεων για την προστασία και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και η συμβολή μέσω μελετών και παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου της χώρας, προς όφελος του Ελληνικού Λαού.

Η έμπρακτη υπεράσπιση και διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας μας.

Η προαγωγή ιδεών και πρακτικής κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η μελέτη και η παροχή πληροφοριών στα μέλη του Σωματείου για τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, που αφορούν στο διεθνές και  ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό και χαρακτήρα.

Άρθρο 3ο: Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών του, το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα. Ενδεικτικώς δε αναφέρονται τα παρακάτω:

Η λήψη κάθε μέτρου και η αναγκαία δράση που θα κριθούν ως πρόσφορο μέτρο και πρόσφορη δράση για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Η ανάπτυξη της έρευνας και της μελέτης των ζητημάτων που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου.

Η έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών ή άλλης μορφής εντύπου ή οπτικοακουστικού υλικού  ή η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδας στο χώρο του διαδικτύου.

Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, ερευνητικών ομάδων και επιτροπών καθώς και η δημιουργία και λειτουργία ερευνητικών και επιστημονικών κέντρων.

Η συμμετοχή σε Οργανισμούς, Οργανώσεις, Συμβούλια, Επιτροπές τοπικού, εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου σχετικούς άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο του Σωματείου και η παρέμβαση σε κάθε σχετική δικαστική, διοικητική, δημόσια ή ιδιωτική διαδικασία και δράση.

Η δημιουργία παραρτημάτων ανά την Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

Η αναφορά των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το Σωματείο με τα Όργανά του μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο νόμιμο μέσο στο πλαίσιο του Καταστατικού αλλά και της έννομης τάξης για την υλοποίηση των σκοπών του. Ειδικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ως Συντονιστής για την πραγματοποίηση των σκοπών με ειδική επιμέλεια για το συντονισμό των ανά την Επικράτεια παραρτημάτων του άρθρου 19 του παρόντος. Οι ακριβείς αρμοδιότητες και δράσεις του Συντονιστή καθορίζονται και εγκρίνονται από  το Δ.Σ.

Άρθρο 4ο: Μέλη του Σωματείου (Δικαιώματα-υποχρεώσεις και τρόπος εγγραφής μελών)

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει, κατόπιν αίτησής του προς το Δ.Σ. αυτού, κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου.

Για την τύχη της αίτησης το Δ.Σ. αποφασίζει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών και στη συνέχεια γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτούντα.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. του Σωματείου, τότε ο αιτών γίνεται τακτικό μέλος. Ακόμα το μέλος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε χρόνο την ετήσια τακτική εισφορά του (όπως αποφασίζει το Δ.Σ.) καθώς και κάθε τυχόν έκτακτη εισφορά που ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς καθορίζεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να διατίθεται για την εκτέλεση μεγάλης σημασίας έργων ή δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Εκτός των τακτικών μελών μπορεί να γίνει, χωρίς καταβολή εισφορών με απόφαση του Δ.Σ., επίτιμο μέλος οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που έχει διακριθεί για τα δημοκρατικά  του ιδεώδη , το ήθος του και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, δύνανται όμως να ομιλούν και να συμμετέχουν σ’ αυτές.

Τα ποσά των τακτικών ετήσιων εισφορών των μελών του Σωματείου είναι δυνατόν να αλλάξουν ή να καταργηθούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών των μελών. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής νέου μέλους, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική, ειδική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μετά από την απορριπτική απόφαση του Δ.Σ., ζητώντας την ανατροπή αυτής και την εγγραφή του. Εφόσον η προσφυγή του υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή, αυτός γίνεται τακτικό μέλος του Σωματείου από την ημερομηνία που υπέβαλε την αρχική του αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ.

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν καταβάλει τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους. Έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τις πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη αυτού.

Άρθρο 5ο: Διαγραφή – Αποβολή μελών

Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε από το Σωματείο, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το Δ.Σ.

Τα μέλη είναι δυνατόν να διαγραφούν με απόφαση της Γ.Σ.  εφόσον: α) παραβιάζουν με την δράση τους τους σκοπούς του Σωματείου και β) παραβιάζουν τις εκ του Καταστατικού υποχρεώσεις τους.

Αυτοδικαίως διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. μέλη του Σωματείου λόγω α) θανάτου και β) δικαιοπρακτικής ανικανότητας εφόσον περιέλθει στο Σωματείο με επίσημο έγγραφο η σχετική πληροφόρηση.

Άρθρο 6ο: Πόροι του Σωματείου

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

α) Τα ποσά της ετήσιας τακτικής εισφοράς των μελών θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

β) Τα ποσά της τυχόν έκτακτης εισφοράς των μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις του Σωματείου.

δ) Τα έσοδα από δωρεές ή χορηγίες.

ε) Τα έσοδα από Κρατικές, Κοινοτικές ή άλλες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις.

στ) Τα έσοδα από κληρονομίες και κληροδοσίες.

ζ) Τα έσοδα που πραγματοποιούνται με κάθε μη αντιτιθέμενο στους Νόμους και στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού πρόσφορο μέσο.

η) Τα έσοδα από τους τόκους των κεφαλαίων του Σωματείου.

Τα ποσά της ετήσιας τακτικής εισφοράς των μελών του Σωματείου είναι δυνατό να αλλάξουν ή να καταργηθούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., που δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 7ο: Εκπροσώπηση του Σωματείου

Το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον παντός Εθνικού και Ενωσιακού-Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πάσης Εθνικής και Ενωσιακής-Ευρωπαϊκής Αρχής ενώπιον των Εθνικών και ευρωπαϊκών Κοινωνικών Οργανώσεων, καθώς και σε όλες τις σχέσεις αυτού με φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος. Κωλυομένου ή απόντος του Α’ Αντιπροέδρου το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Β’ Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα.

Άρθρο 8ο: Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.)

Α. Τακτικές – Έκτακτες και Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις

α) Η Γενική Συνέλευση, αποτελούμενη από τα νόμιμα γραμμένα και ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Σωματείου, είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Τα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως στις Γ.Σ. ή δια εκπροσώπου των, εγγράφως εξουσιοδοτημένου, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα). Κάθε παρευρισκόμενο μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο απόντα     μέλη.
β) Η Γ.Σ. εκλέγει τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή), εγκρίνει τον διοικητικό και ταμειακό απολογισμό του Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, την διάλυση του Σωματείου καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που από τη φύση και το περιεχόμενό του αποτελεί αντικείμενο δικαιοδοσίας της σαν κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές.

γ) Τακτικές Συνελεύσεις: Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε τρεις το περισσότερο μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους με υποχρεωτικά θέματα ημερησίας διάταξης τον διοικητικό και ταμειακό απολογισμό του Δ.Σ., την ψήφιση του προϋπολογισμού και οποιοδήποτε άλλο θέμα φέρει η διοίκηση προς συζήτηση και λήψη, ενδεχόμενα, σχετικής απόφασης.

δ) Έκτακτες Συνελεύσεις: Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτηση εγγράφως το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεώνεται στη σύγκληση Γ.Σ. μέσα σε 20 ημέρες από το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης με τα θέματα που θα αναγράφονται σ’ αυτήν. Σε περίπτωση που η διοίκηση αρνηθεί να συγκαλέσει την Γ.Σ. στον πιο πάνω χρόνο, την πρωτοβουλία κίνησης της πιο πάνω διαδικασίας αναλαμβάνουν οι αιτούντες τη σύγκληση, μετά από σχετική προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ε) Ειδικές Συνελεύσεις: Η Ειδική Γ.Σ. συγκαλείται πάντοτε με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης ένα από τα παρακάτω:

Διάλυση του Σωματείου ή τροποποίηση του Καταστατικού.

Την ειδική Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. όταν το κρίνει αναγκαίο, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως το 1/3 των νόμιμα γραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών, οπότε η Γ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία σύγκλησης της Έκτακτης Γ.Σ.

Β. Τρόπος σύγκλησης, διαδικασία και άλλα θέματα για τις Γενικές Συνελεύσεις

α) Η σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη με σχετική πρόσκληση που αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά στα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της και στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και
η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί. Η Ειδική Γ.Σ. συγκαλείται κατά τον ίδιο τρόπο. Η Έκτακτη Γ.Σ. ανακοινώνεται όπως και η τακτική οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.

Απαγορεύεται η συζήτηση θέματος που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση της Γ.Σ. επί θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, αυτή είναι απόλυτα άκυρη και δεν χρειάζεται δικαστική ακύρωση, εκτός αν ομόφωνα η Γ.Σ. αποδεχτεί την προσθήκη και άλλου θέματος.

β) Στη Γ.Σ. (με εξαίρεση τις Αρχαιρεσίες) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. που διευθύνει τις συζητήσεις με πνεύμα αμεροληψίας και ισότητας απέναντι σε όλα τα μετέχοντα μέλη. Τα πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας και αν κωλύεται, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. με απόφαση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να διαλύσει την Γ.Σ. όταν αυτή εκτρέπεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας επεισοδίων.

Γ. Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ ’αυτήν το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

β) Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την προηγούμενη, οπότε είναι απαραίτητη η παρουσία του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

γ) Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στη δεύτερη, συγκαλείται για τρίτη φορά η Γ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πιο πάνω δεύτερη, χωρίς όριο απαρτία.

δ) Σε ολόκληρη την πιο πάνω διαδικασία είναι αδύνατη η μεταβολή των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όπως αυτά είναι διατυπωμένα στην πρώτη πρόσκληση της Γ.Σ.

Δ. Άλλα ζητήματα των Γενικών Συνελεύσεων

α) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία όσες φορές χρειαστεί.

β) Ειδικά για την τροποποίηση του Καταστατικού, την διάλυση του Σωματείου και την συγχώνευση με άλλο Σωματείο, επιβάλλεται η παρουσία του ½ συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών, με απόφαση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ¾ από τα ψηφίσαντα μέλη.

Επίσης με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να συζητηθεί και παρθεί απόφαση μομφής ή παύσεως του Δ.Σ. ή μέλους αυτού. Για να ληφθεί απόφαση μεταβολής όλων των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών. Η συναίνεση αυτή μπορεί να δοθεί όσον αφορά τους απόντες και εγγράφως με εξουσιοδότηση.

γ) Κάθε ψηφοφορία που αφορά την εκλογή συλλογικών οργάνων ήτοι μελών του Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα ή θέματα εμπιστοσύνης, τροποποίηση Καταστατικού, διάλυση Σωματείου, συγχώνευση με άλλο Σωματείο γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αλλιώς είναι άκυρη.

δ) Ψηφοφορία σε οποιοδήποτε άλλο θέμα γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών προκρίνει τη μυστική.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λήψη αποφάσεων δια της βοής.

ε) Αποκλείεται από την Γενική Συνέλευση εκείνος που δεν τακτοποιεί τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του.

στ) Απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών.

ζ) Καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέων Γ.Σ. εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου εκτός από τη συνέλευση αρχαιρεσιών, οπότε αυτοί εκλέγονται κατά την έναρξη των εργασιών της και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του απερχομένου Δ.Σ. με ανάταση των χεριών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της και κανονίζει τις συζητήσεις. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ., που στο τέλος υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. Τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. δεν αποκλείονται από την διαδικασία εκλογής Προέδρου και Γραμματέα των συνελεύσεων αρχαιρεσιών.

Άρθρο 9ο: Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα επτά (17) τακτικά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα γραμμένα στο μητρώο του Σωματείου τακτικά μέλη που έχουν πληρώσει τις ετήσιες εισφορές τους. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, το Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία-Υπεύθυνο Οικονομικού και τον Συντονιστή, ενώ μπορούν να καθορίσουν και αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου. Μέσα σε οκτώ (8) επίσης ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το προεδρείο του προηγουμένου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παραλαβής τη διαχείριση, το ταμείο, τα βιβλία, το αρχείο, το γραφείο με τα κλειδιά του και επίσης την κινητή περιουσία του Σωματείου.

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Γραμματέα δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Με απόφαση του Προέδρου  είναι δυνατόν να ανατεθούν ειδικά-έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες σαφώς οριζόμενες (και χρονικά περιοριζόμενες) σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή ακόμη και σε οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου. Τέτοια καθήκοντα και αρμοδιότητες μπορεί να ανατεθούν από το Δ.Σ. και σε μη μέλος του Σωματείου, εφόσον συνδέεται το πρόσωπο αυτό με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για τις ανάγκες δράσης του Σωματείου.

Άρθρο 10ο: Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι δεκαεπταμελές (17) και συγκαλείται από τον Πρόεδρο. Συνεδριάζει δε οποτεδήποτε το ζητήσει αυτός και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή και οποτεδήποτε το ζητήσουν τρία (3) μέλη του Δ.Σ. οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών.

Η πρόσκληση του Προέδρου απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αναφέρει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μη επιτρεπομένης της ψήφου δια πληρεξουσίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, με απόντα τον Πρόεδρο, υπερισχύει η ψήφος του Γραμματέα.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθη. Μέλος του Δ.Σ. για να μπορεί να παρέχει εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στο Σωματείο ή να συνάπτει με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβών για προσφορά πάσης φύσεως εργασίας, έργου ή υπηρεσίας,  απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Επίσης το μέλος του Δ.Σ. δικαιούται, όσα δαπάνησε για το Σωματείο ή για την διεκπεραίωση εντολής ή εργασίας του Σωματείου.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους ή εφόσον παριστάμενα διαφώνησαν και τούτο βεβαιώθηκε στα πρακτικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν οποτεδήποτε να παραιτηθούν από το αξίωμά τους υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. χάνουν το αξίωμά τους εάν:

α) Πάψουν ούτως ή άλλως να είναι μέλη του Σωματείου.

β) Ακυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή τους.

γ) Απουσιάσουν αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. οπότε αντικαθίστανται από τους κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρωματικούς συμβούλους.

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει και υποβάλει για έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι υπεύθυνη η Γ.Σ. Υποβάλλει τα οικονομικά βιβλία και στοιχεία του Σωματείου σε όλα τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γ.Σ. Το Δ.Σ. ερμηνεύει σε περίπτωση αμφιβολίας ή ασάφειας τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Οι θέσεις των Προέδρου του Δ.Σ. των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων, του Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γραμματέα, του Ταμία -Υπεύθυνο Οικονομικού και του Συντονιστή είναι θεσμοθετημένες με το παρόν Καταστατικό. Οι λοιπές καθ’ ύλην θέσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται ως προς τις αρμοδιότητες τους με πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο: Πρόεδρος του Δ.Σ. – Αντιπρόεδροι

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά το Σωματείο σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή –καθώς και ενώπιον όλων των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Επίσης εκπροσωπεί το Σωματείο και ενώπιον Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Οργανώσεων.

Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.

Υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου εκτός από τις αποδείξεις για την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, στην Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου, βαρυνομένου αποκλειστικώς του Ταμία -Υπεύθυνου Οικονομικού, ο οποίος ενημερώνει γραπτώς τον Πρόεδρο και Γραμματέα για κάθε πράξη του εγγράφως. Οι πράξεις δε αυτές του Ταμία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και για τη γνώση των πράξεων αυτών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

Εφόσον η ενέργεια του Προέδρου συνεπάγεται και ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων από το Σωματείο, για να δεσμεύεται αυτό, απαιτείται προηγουμένως σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις εργασίες των Γ.Σ., εφόσον δεν πρόκειται για συνελεύσεις αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Α’ και Β’  Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα, ενώ απόντος του Προέδρου σε ισοψηφία υπερισχύει μόνο η ψήφος του Γραμματέα.

Άρθρο 12ο:  Γραμματέας – Αναπληρωτής Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του Σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία του και το σχετικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει κάθε έγγραφο του Σωματείου και το υποβάλλει κατόπιν στον Πρόεδρο για να το υπογράψει και να το σφραγίσει με τη σφραγίδα του Σωματείου.

Έχει επίσης την γενική ευθύνη λειτουργίας των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου και την ευθύνη τηρήσεως των εξής βιβλίων:

α) Μητρώο Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

και γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Σωματείου.

Επίσης φροντίζει για κάθε σχετικό με τη φύση των καθηκόντων του πρόβλημα.

Στις αρχαιρεσίες φροντίζει για τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους τις ψηφοδόχους κ.λπ.

Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γραμματέας.

Άρθρο 13ο: Ταμίας –Υπεύθυνος Οικονομικού

Ο Ταμίας (που ταυτοχρόνως είναι και Υπεύθυνος Οικονομικού), είναι προσωπικά υπεύθυνος ενώπιον του Σωματείου για τη χρηματική διαχείριση της περιουσίας του, έχοντας την υποχρέωση να την φυλάσσει και διασφαλίζει, ευθυνόμενος για κάθε αδικαιολόγητη ελάττωσή της.

Α) Ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας αποδείξεις εισπράξεως και κάθε νόμιμη πληρωμή, μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του Προέδρου ή του Γραμματέα όταν κωλύεται ο Πρόεδρος. Όταν δε ενεργεί αυτοβούλως υποχρεούται πριν από κάθε ενέργεια σε έγγραφη ενημέρωση στον Πρόεδρο και Γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση δε ο Ταμίας είναι υπεύθυνος απέναντι στις Φορολογικές και Ασφαλιστικές Αρχές.

Β) Έχει το δικαίωμα να κατέχει εις χείρας του χρηματικά ποσά του Σωματείου μέχρι και το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ προς διευκόλυνσή του για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών.

Γ) Κάθε επί πλέον ποσό στην κατοχή του, όταν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, το καταθέτει στην Τράπεζα σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου, όψεως ή προθεσμίας στο όνομα του Σωματείου. Δηλαδή για πρακτικούς λόγους δεν υποχρεούται να καταθέτει ποσά που δεν υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Δ) Αναλαμβάνει χρήματα από την Τράπεζα όπως και τίτλους ή άλλες αξίες και αξιόγραφα, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις εφόσον πριν έχει εγγράφως ενημερώσει τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, όταν κωλύεται ο Πρόεδρος.

Ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. και αυτό ενδεχόμενα αποφασίζει την υπό όρους ανάθεση της διεκπεραίωσης των εισπράξεων, πληρωμών ή συναφών εργασιών σε αρμόδιο υπάλληλο, επιχείρηση που αναλαμβάνει τέτοιες εργασίες ή εισπράκτορα του Σωματείου.

Στ) Ο Ταμίας καλούμενος από τον Πρόεδρο υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του Σωματείου. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος. Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. με την συγκατάθεσή του ή με απόφαση του Δ.Σ.

Η) Ο Ταμίας τηρεί τα εξής αριθμημένα βιβλία:

α) Διπλότυπα ή τριπλότυπα μπλοκ Εισπράξεων. (Συνήθως «κουπόνια» νομίμως θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ.)

β) Βιβλίο Ταμείου όπου καταχωρούνται τακτικά και με χρονολογική σειρά οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου.

γ) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφεται λεπτομερώς κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωματείου και

δ) Βιβλίο αλληλογραφίας –καταχώρησης ενημέρωσης ενεργειών του σύμφωνα με τις παραγράφους Α, Δ και Στ του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να αλλάξει ο τρόπος των αναλήψεων των χρημάτων του Σωματείου από την Τράπεζα.

Άρθρο 14ο: Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Σωματείου, τα οποία εκλέγονται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών, με την ίδια διαδικασία, όσον αφορά τις υποψηφιότητες και τον τρόπο εκλογής, που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ.

Οι υποψηφιότητες αναγράφονται στα ίδια ψηφοδέλτια κάτω από τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ.

Τα καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης του Σωματείου για την περίοδο της θητείας του Δ.Σ.. που εκλέγεται στην ίδια με αυτήν Γενική Συνέλευση.

Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Ετήσιας Γ.Σ. οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει δικαίωμα να ζητήσει τα βιβλία και τα στοιχεία του Σωματείου προκειμένου να τα ελέγξει. Αφού ελεγχθούν τα βιβλία κ.λπ., η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που διαβάζεται στη Γ.Σ. μετά από την λογοδοσία των μελών του Δ.Σ. Εις περίπτωσιν διαφωνίας των μελών της Επιτροπής, κάθε μέλος της έχει το δικαίωμα να συντάξει δική του έκθεση και να την διαβάσει στην Γ.Σ.

Άρθρο 15ο: Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με ένα ψηφοδέλτιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο απερχόμενο Δ.Σ. το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να επιλέξει μια υποψηφιότητα, την οποία πρέπει να δηλώνει στην αίτησή του.

Με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, το Δ.Σ. καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια είναι ισομεγέθη, ομοιόμορφα και ομοιόχρωμα. Το ίδιο ισχύει και για τους φακέλους.

Κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει μέχρι και πέντε (5) υποψηφίους για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και μέχρι και τρεις (3) υποψηφίους για το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η προτίμηση γίνεται με την τοποθέτηση ενός σταυρού δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που προτιμά.

Τα ονόματα στο ψηφοδέλτιο γράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά. Ο εκλογέας προσέρχεται προσκομίζοντας την ταυτότητά του και μετά αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο, τον κλείνει και τον ρίχνει στην ψηφοδόχο, που είναι τοποθετημένη ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι δέκα επτά (17) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας.

Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι παραμένουν επιλαχόντες σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων μελών.

Την διαδικασία των αρχαιρεσιών επιμελείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία πριν ξεκινήσουν οι αρχαιρεσίες. Εάν οι υποψήφιοι είναι τρεις, δεν διεξάγεται ψηφοφορία και τότε και οι τρεις αυτοί εκλέγονται και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή εξάγει από τις κάλπες τα ψηφοδέλτια και τα αριθμεί. Εάν ευρεθούν περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες τότε η Επιτροπή επιλέγει στην τύχη ισάριθμα ψηφοδέλτια και χωρίς να τα ανοίξει, τα ακυρώνει.

Ψηφοδέλτια που είναι άκυρα δεν προσμετρούνται. Ως τοιαύτα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που είναι τσαλακωμένα, σχισμένα ή έχουν οποιεσδήποτε σημειώσεις πλην των σταυρών προτίμησης. Επίσης άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που είτε περιέχουν περισσότερους σταυρούς από πέντε (5) για το Δ.Σ. είτε περισσότερους από τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Στη συνέχεια γίνεται η διαλογή των ψήφων, η καταμέτρηση των σταυρών, καταρτίζεται σχετικός πίνακας για τους επιτυχόντες στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και συντάσσεται πρακτικό, που τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια και το υλικό παραδίδονται στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο που τα τοποθετεί στο αρχείο του Σωματείου και φυλάσσονται για τρία χρόνια.

Άρθρο 16ο: Προσβολή αποφάσεων των Γ.Σ.

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να προσβάλει τις τυχόν μη νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ. κατά τους όρους του Νόμου.

Άρθρο 17ο: Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η σύγκληση Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση. Απαρτία στην περίπτωση αυτή υφίσταται εάν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός μέλους, εκ του συνόλου των μελών. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψηφισάντων μελών.

Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας τόσο για την τροποποίηση του Καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα –της προσεχούς εβδομάδος στον αυτό τόπο και χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.  Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με τη σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, τροποποιείται το Καταστατικό ή διαλύεται το Σωματείο

Εάν το Σωματείο διαλυθεί, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και λογίζεται ότι υφίσταται μέχρις ότου περατωθούν οι εργασίες της εκκαθάρισης αυτής. Οι εκκαθαριστές διορίζονται με την απόφαση περί διάλυσης του Σωματείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το πώς και το πού θα διατεθεί η περιουσία του, τηρουμένου του άρθρου 106 Α.Κ.

Σε περίπτωση συγχώνευσης του Σωματείου με άλλο ή άλλα,
η περιουσία του συγχωνεύεται με την περιουσία αυτών.

Άρθρο 18ο: Προσωρινή Διοίκηση

Η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου κατ’ εξαίρεση μπορεί να αποτελείται από δέκα πέντε (15) έως και δέκα εννέα (19) μέλη. Με το παρόν ορίζεται προσωρινή 19μελής διοίκηση, αποτελούμενη από τα παρακάτω πρόσωπα με τις παρακάτω ιδιότητες:

Πρόεδρος:  Νίκος Κοτζιάς

Αντιπρόεδρος:  Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

Γραμματέας: Κώστας Καραχάλιος

Συντονιστής: Νίκος Τόσκας

Ταμίας –Υπεύθυνος Οικονομικού: Κώστας Καραχάλιος

Μέλος: Δημήτρης Πλευράκης

Μέλος: Δημήτρης Ματσικούδης

Μέλος: Νάσος Ζαγγογιάννης

Μέλος: Αριστείδης Χατζησαββίδης

Μέλος: Τάκης Χατζηπέρος

Μέλος: Ευαγγελία Αμπάζη

Μέλος: Στάθης Διομήδης

Μέλος: Μιχάλης Ψύλλος

Μέλος: Δημήτρης Βουρβαχάκης

Μέλος: Γιάννης Μπελιγιάννης

Μέλος: Γιώργος Λαμπρόπουλος

Η προσωρινή διοίκηση λειτουργεί από την ιδρυτική διακήρυξη και υποχρεούται να προκηρύξει τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου το πολύ εντός δέκα οκτώ (18) μηνών αφής καταχωρησθεί το παρόν Καταστατικό στα οικεία βιβλία του  Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων.

Άρθρο 19ο: Παραρτήματα

Στην περίπτωση που εκτός του Δήμου Αθηναίων πολίτες επιθυμούν να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών και Αρχών του Σωματείου, μπορούν να ιδρύσουν κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον επί τούτω επτά (7) μέλη.

Τα παραρτήματα εντάσσονται ευθέως στο νομικό πρόσωπο του Σωματείου με όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα των μελών. Μπορούν δε να στεγάζονται σε οποιοδήποτε κατά τόπον μίσθιο ή ιδιόκτητο ακίνητο μέλους και να λειτουργούν με Τοπικό Γραμματέα. Το παράρτημα επουδενί χαρακτηρίζεται από οικονομική ή νομική αυτοτέλεια. Υπεύθυνος δε ως προς τα οικονομικά ζητήματα είναι πάντοτε ο κατά το άρθρο 13 του παρόντος Ταμίας-Υπεύθυνος Οικονομικού και υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο προβλεπόμενος στο άρθρο 3 του παρόντος Συντονιστής.

Άρθρο 20ο: Μη προβλεπόμενα ζητήματα

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων των σχετικών Νόμων, οι οποίοι υπερισχύουν, εφόσον πρόκειται για διατάξεις δημοσίας τάξεως (αναγκαστικού δικαίου).

Άρθρο 21ο: Σφραγίδα του Σωματείου –Έντυπα αλληλογραφίας-Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στην περιφέρεια αυτής με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΑΤΤΩ». Στο κέντρο δε αυτής θα φέρει λογότυπο, όπως αυτός θα αποφασισθεί από την προσωρινή διοίκηση.

Τα ανωτέρω στοιχεία και ο λογότυπος (εφόσον υπάρξει) είναι υποχρεωτικό να αποτυπώνονται σε όλα τα έντυπα καθώς και στην αλληλογραφία του Σωματείου. Για την αλληλογραφία του Σωματείου τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Ουδένα δε έγγραφο εξέρχεται του Σωματείου χωρίς τον αριθμό πρωτοκόλλου επί του εντύπου αλληλογραφίας, τη σφραγίδα, την υπογραφή του Προέδρου και την προσυπογραφή του Γραμματέα.

Το έντυπο αλληλογραφίας (επιστολόχαρτο) του Σωματείου θα είναι σε χαρτί τυποποιημένου μεγέθους «άλφα τέσσερα» (Α4).

Άρθρο 22ο: Ακροτελεύτιο

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος και εγκρίθηκε ομοφώνως κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 15η Οκτωβρίου 2012 και αφού συντάχθηκε αναγνώσθηκε και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς.

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αρχείο

Αρέσει σε %d bloggers: